1. അന്നപ്രാവ്

    1. നാ.
    2. പറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരിനം പ്രാവ്. മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിൽ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക