1. അന്നബലം

    1. നാ.
    2. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി
    3. അന്നമാകുന്ന ബലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക