1. അന്നമയ

    1. നാ.
    2. അന്നം കൊണ്ടുള്ള, അന്നരൂപമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക