1. അന്നമെന്നടയാൾ

    1. നാ.
    2. അന്നത്തെപ്പോലെ മെല്ലെ നടക്കുന്നവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക