1. അന്നരസം

    1. നാ.
    2. അന്നാഹാരത്തിൻറെ സത്ത്, പോഷണദ്രവ്യം
    3. ആഹാരത്തിൻറെ രുചി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക