1. അന്നലേപനം

    1. നാ.
    2. അന്നം (ചോറാത്) ലേപനം ചെയ്യൽ (ഒരു ചികിത്സ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക