1. അന്നൽ

  1. നാ.
  2. അരയന്നം
 2. അന്നാൾ

  1. നാ.
  2. ആദിവസം, അക്കാലത്ത്
 3. അന്നിൽ

  1. നാ.
  2. ക്രൗഞ്ചപ്പക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക