1. അന്യജാത

    1. വി.
    2. മറ്റൊന്നിലോ മറ്റൊരാളിലോ ജനിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക