1. അന്യമനസ്ക

    1. വി.
    2. മറ്റൊരാളിലോ മറ്റൊന്നിലോ മനസ്സുറച്ച
    3. ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക