1. അന്യാദൃശ

    1. -
    2. അസാധാരണമായ, മറ്റൊന്നിൽ കാണാത്ത, വിശേഷപ്പെട്ട
    3. മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക