1. അന്യാധീന

    1. വി.
    2. അന്യനു കീഴ്പ്പെട്ട, മറ്റൊരാൾക്കു വിധേയമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക