1. അന്യോന്യം1

  1. അവ്യ.
  2. തമ്മിൽത്തമ്മിൽ, പരസ്പരം
 2. അന്യോന്യം2

  1. നാ.
  2. ഒരു അർത്ഥാലങ്കാരം
  3. പരസ്പരമൈത്രി
  4. കടവല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് നമ്പൂതിരിമാർ നടത്തിയിരുന്ന വേദമത്സരപ്പരീക്ഷ. (രണ്ടുകരക്കാർ -തൃശ്ശൂർക്കാരും തിരുനാവാക്കാരും-തമ്മിൽ നടത്തിയിരുന്ന മത്സരമായതിനാൽ അന്യോന്യം എന്നു പേർവന്നു.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക