1. അന്യോന്യഭാവം

    1. നാ. ന്യായ.
    2. രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഓരോന്നിലും മറ്റതിൻറെ അഭാവം. ഒന്നു മറ്റതല്ലായ്ക. നാലുതരം അഭാവങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക