1. അന്യോന്യാശ്രയം

    1. നാ.
    2. പരസ്പരമുള്ള ആശ്രയം
    3. (ന്യായ.) പരസ്പരമുള്ള കാര്യകാരണബന്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക