1. അന്വക്ഷം

    1. അവ്യ.
    2. പിന്നീട്, തൊട്ടുപിന്നാലെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക