1. അന്വക്ഷരം

    1. അവ്യ.
    2. അക്ഷരക്രമമനുസരിച്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക