1. അന്വയവാചി

    1. നാ.
    2. ആഖ്യാതങ്ങളുടെ ഐക്യം കാണിക്കുന്ന ക്രിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക