1. അന്വയിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പദങ്ങളെ പരസ്പരാകാങ്ക്ഷയനുസരിച്ചു ചേർക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക