1. അന്വവസിത

    1. വി.
    2. ബന്ധപ്പെട്ട, പിടിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക