1. അന്വവായം

    1. നാ.
    2. വംശം
    3. നിലനിറുത്തുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക