1. അന്വാഖ്യാതസംഭാഷണം

    1. നാ.
    2. മറ്റൊരാളിൻറെ വാക്യത്തെ ഉദ്ധരിക്കാതെ, ആയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ സ്വന്തവാക്യങ്ങളിൽ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക