1. അന്വാഖ്യാനം

    1. നാ.
    2. പറഞ്ഞതിൻറെ തുടർച്ചയായി പറയുക
    3. മൂലത്തെ കൃത്യമായി പിന്തുടരുന്ന വ്യാഖ്യാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക