1. അന്വാചയം

    1. നാ.
    2. പ്രധാനപ്പെട്ട കർമം വിധിച്ചതിനുശേഷം ഗൗണമായതിനെ വിധിക്കൽ, പ്രധാനത്തോട് അപ്രധാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക