1. അന്വാദിഷ്ട

    1. വി.
    2. പിന്നീട് പറയപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക