1. അന്വാദേശം

    1. നാ.
    2. പിന്നീടുള്ള പ്രസ്താവം, ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും പറയൽ
    3. ഒരു സംഗതിക്കായി ഒരിക്കൽ നിർദേശിച്ച നാമത്തെ മറ്റൊരു സംഗതിക്കായി വീണ്ടും പറയൽ
    4. കൂട്ടിച്ചേർത്ത പ്രസ്താവം, അനുബന്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക