1. അന്വായനം

    1. നാ.
    2. വിവാഹശേഷം സ്ത്രീ പിതൃഗൃഹത്തിൽനിന്നും ഭർതൃഗൃഹത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക