1. അന്വാരംഭം

    1. നാ.
    2. യാഗത്തിൽ അർപ്പിച്ച പഴങ്ങൾക്കും യാഗത്തിൻറെ പുണ്യത്തിനും അർഹനാക്കുന്നതിനായി യജമാനനെ തൊടുന്നത്
    3. വിദ്യാരംഭം കഴിച്ചശേഷം തുടർന്നുള്ള അഭ്യാസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക