1. അന്വാരോഹണം

    1. നാ.
    2. ഉടന്തടി ചാടൽ, ഭർത്താവിൻറെ ശരീരം ചിതയിൽ വയ്ക്കുന്നതിനെ തുടർന്നു ഭാര്യ (വിധവ) അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക