1. അന്വിത

    1. വി.
    2. അന്വയിച്ച, കൂടിയ, ഒത്തുപോകുന്ന
    3. ഉള്ള, സഹിതമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക