1. അന്വേഷ

    1. നാ.
    2. അന്വേഷണം
  2. അന്വേഷി

    1. നാ.
    2. അന്വേഷകൻ. (സ്ത്രീ.) അന്വേഷിണീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക