1. അന്വേഷണം

    1. നാ.
    2. തിരയൽ, ആരായൽ
    3. കാര്യവിചാരം. ഉദാ: കാര്യാന്വേഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക