1. അന്വേഷിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. തേടുക, ആരായുക, വിവരം അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക
    3. മേൽവിചാരം ചെയ്യുക, കാര്യം നടത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക