1. അനൗപചാരിക

    1. വി.
    2. ഉപചാരപൂർവകമല്ലാത്ത
    3. ചിട്ടപ്പടിയുള്ളതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക