1. അനർഘം

    1. നാ.
    2. അനുചിതമായ മൂല്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക