1. അനർഥം

    1. നാ.
    2. ദോഷം, വിപത്ത്, നാശം, ആപത്ത്
    3. ഉപദ്രവം, ശല്യം, കുഴപ്പം
    4. അർത്ഥമില്ലായ്മ
    5. തെറ്റായ വഴിയിൽ നേടിയ അർത്ഥം (ധനം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക