1. അനർഥകര

    1. നാ.
    2. ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കുന്ന, ആപത്തു വരുത്തുന്ന
  2. അനർഥകാരി

    1. നാ.
    2. അനർഥമുണ്ടാക്കുന്നവൻ, പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തത് ചെയ്യുന്നവൻ, (സ്ത്രീ.) അനർഥകാരിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക