1. അനർഥൻ

    1. നാ.
    2. ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തവൻ, വിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക