1. അനർഹ

    1. വി.
    2. അർഹതയില്ലാത്ത
    3. ചേർച്ചയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക