1. അനൽച്ച, അനച്ച

    1. നാ.
    2. അനപ്പ്, ചൂട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക