1. അനൽപ്പാട്

    1. നാ.
    2. അഴൽപ്പാട്, ദുഃഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക