1. അപ­വം

  1. നാ.
  2. സ്നേഹം
  3. മറയ്ക്കൽ, (അറിവ്, വികാരം മുതലായവ) ഗോപനം ചെയ്യൽ
  4. നിഷേധം, സത്യസ്ഥിതി മറച്ചുവയ്ക്കൽ, കപടനാട്യം
  5. സമാധാനപ്പെടുത്തൽ, തൃപ്തിപ്പെടുത്തൽ
  6. ഒരു കാവ്യാലങ്കാരം, അപ­ുതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക