1. അപകരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഉപദ്രവിക്കുക, ദ്രാഹിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക