1. അപകളങ്കം

    1. നാ.
    2. കളങ്കമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക