1. അപകാരി

    1. നാ.
    2. അപകാരകൻ (സ്ത്രീ.) അപകാരിണി. ഉപകാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക