1. അപകീർത്തി

    1. നാ.
    2. ദുഷ്ക്രീർത്തി, അവമാനം
    3. ദുഷ്കീർത്തി പ്പെടുത്തൽ, മാനനഷ്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക