1. അപകൃഷ്ട

    1. വി.
    2. നീചമായ. ഉത്കൃഷ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക