1. അപകേന്ദ്രകം

    1. നാ. രാഷ്ട്ര.
    2. കേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് അകന്നുപോകുന്നത്, വിഘടനസ്വഭാവമുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക