1. അപക്തി

  1. നാ.
  2. പാകമാകായ്ക
  3. ദഹനക്കേട്, അഗ്നിസാദം
 2. അപഗതി

  1. നാ.
  2. ദുർഗതി
  3. ദുർവിധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക