1. അപക്രമം, -ക്രമണം

    1. നാ.
    2. ഓടിപ്പോകൽ, ദൂരെപ്പോകൽ, ഒഴിഞ്ഞു മാറ്റം, രക്ഷപ്പെടൽ
    3. ക്രമഭംഗം, ഭഗ്നപ്രക്രമം
    4. (ജ്യോ.) ഘടികാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള സൂര്യൻറെ അകലം, അപമം, ക്രാന്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക