1. അപക്രമാങ്കുരം

    1. നാ.
    2. ചെടികളുടെ അഗ്രങ്ങളിലോ കവരങ്ങളിലോ അല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന അങ്കുരം, അപസ്ഥാനികമുകുളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക